رایگان
برای همیشه!
 • 5 عدد سناریو
 • 1 عدد عملکرد ترتیبی
 • 10 دقیقه محدودیت زمانی
 • 100 محدودیت اجرای سناریو در روز
 • 50 MB فضای ذخیره سازی
 • 10 MB محدودیت آپلود
 • دسترسی به سرویس های ویژه
 • گزارش فعالیت سناریو
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
99 هزار تومان
پلن حرفه ای
 • 35 عدد سناریو
 • 3 عدد عملکرد ترتیبی
 • 2 دقیقه محدودیت زمانی
 • 600 محدودیت اجرای سناریو در روز
 • 300 MB فضای ذخیره سازی
 • 100 MB محدودیت آپلود
 • دسترسی به سرویس های ویژه
 • گزارش فعالیت سناریو
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
سازمانی
اختصاصی
 • 1000 تعداد نامحدود سناریو.
 • 500 بدون محدودیت عدد عملکرد ترتیبی
 • 1 دقیقه محدودیت زمانی
 • 1000 بدون محدودیت اجرای سناریو در روز
 • 1000 بدون محدودیت فضای ذخیره سازی
 • 1000 بدون محدودیت آپلود
 • دسترسی به سرویس های ویژه
 • گزارش فعالیت سناریو
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته